Interim mangement

Soms heeft een organisatie tijdelijke versterking nodig. Bijvoorbeeld bij een reorganisatie, ter overbrugging van invulling van een vacature of voor het begeleiden van een project. Interim-management kan een passende oplossing zijn voor dit soort situaties. MoorforChange levert tijdelijk management voor overheids-, welzijns- en zorginstellingen.

Ik heb ruime (management)ervaring binnen de publieke sector. Door deze ervaring ben ik  bekend met de theorie en de praktijk die nodig is? zijn om te weten wat er speelt in een organisatie. Het gaat mij om het kunnen bijdragen aan een betere dienstverlening in en van een organisatie en om het beste in mensen naar boven te brengen.

Ik lever de volgende vormen van interim-management:

Naast het leveren van interim-management kunt u mij ook inschakelen voor organisatieadvies, en individuele coaching.

Verandermanagement

Verandermanagement is een vorm van management die zich bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of werkwijze van een organisatie. Het is voor organisaties vaak moeilijk om zich bewust aan te passen aan de wensen die worden gesteld door klanten. De klanten in de publieke sector zijn met name burgers, lokale overheden, verzekeraars of patiënten. Het kan ook gaan om interne klanten, zoals andere afdelingen binnen de organisatie.

Het doorvoeren van veranderingen binnen een organisatie behoort tot de kerntaken van bestuurders en managers. Er zijn interne en externe factoren die invloed kunnen hebben op het gericht en bewust doorvoeren van veranderingen in een organisatie. In sommige situaties is de veranderkracht van een interim-manager van grote waarde. De interim-manager brengt ervaring, kennis en onafhankelijkheid mee wat kan bijdragen aan het slagen van de veranderaanpak.

Het inschakelen van MoorforChange kan een goede keuze zijn om met voortvarendheid veranderprocessen binnen uw organisatie te realiseren. Op deze manier kan veel tijd en geld worden bespaard binnen uw organisatie.

Voorbeelden van veranderingen:

  • Reorganisatie van structuur en processen
  • Cultuurverandering van een organisatie n.a.v. een fusie
  • Nieuwe eenheid binnen een ziekenhuis realiseren
  • Aanpassing personele bezetting n.a.v. noodzakelijke bezuiniging

‘Change will not come if we wait for some other person, or if we wait for some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek.’

- Barack Obama -

Teamcoaching

Op sector-, afdelings-, of teamniveau kunnen zich conflicten en meningsverschillen voordoen. Conflicten en meningsverschillen kosten energie en maken emoties los. In sommige gevallen is het moeilijk om hiermee om te gaan. Openlijke conflicten moeten worden voorkomen, want buitenstaanders belasten met deze conflicten is niet goed voor een organisatie.

Conflicten en meningsverschillen hebben wel een waardevolle kant, want ze vormen vaak de motor voor verandering, verbetering en nieuwe wegen. Een belangrijke voorwaarde om de voordelen van conflicten en meningsverschillen te benutten, is dat ze niet te veel schade mogen aanrichten en dan men in staat moet zijn het conflict te hanteren. Het laatste kan nog wel eens ontbreken.

Een sector, afdeling, team of projectgroep is niet alleen bezig om de inhoudelijke doelstelling te behalen. Het is ook belangrijk dat er goed en prettig met elkaar samengewerkt kan worden. Daar gaat teamcoaching over.

Soms is niet (meer) helemaal helder wat de doelen zijn, of wat het team nu eigenlijk gezamenlijk heeft. En draagt ieder eigenlijk wel zijn/haar steentje bij? Vaak valt er wat te verbeteren in de communicatie. Overleggen zouden wel wat effectiever kunnen, het team kan moeilijk besluiten nemen of afspraken worden in de praktijk niet nagekomen. Bij de koffieautomaat bespreken collega’s de samenwerking met elkaar, maar die ene collega zelf feedback geven of om als team samen bespreken hoe het gaat is toch wel wat anders. Maakt het team gebruik van elkaars verschillen, of leidt het vooral tot onbegrip en irritatie? Misschien vindt het team het lastig om als team snel in te spelen op veranderingen. Of is iedereen vooral afwachtend en is er weinig initiatief?

Bij teamcoaching ga ik samen met het team aan de slag met deze onderwerpen. Zodat medewerk(st)ers als team prettiger, effectiever en resultaatgerichter kunnen samenwerken.

Crisismanagement

Crisismanagement komt voor in organisaties wanneer de druk van gebeurtenissen het management dwingt om belangrijke beslissingen te nemen. Het kan zijn dat een organisatie wordt geconfronteerd met een crisissituatie en dat het zittende management hier geen raad mee weet. Denk hierbij aan personele, financiële of andersoortige crisissituaties. Een crisis is veelal onverwachts en vaak heeft een crisis een hevige impact op een organisatie.

Ik heb de deskundigheid en de ervaring als het gaat om het hanteren van crisissituaties en conflicten. Hoe? De volgende actie is goed denkbaar:

Het kan voorkomen dat een financiële of personele ‘brandhaard’ onbeheersbare vormen aanneemt. Op dat moment kan er worden gekozen voor tijdelijk crisismanagement van buiten de organisatie. Ik ben gespecialiseerd in het vlottrekken van dergelijke situaties. Vervolgens wordt er vanuit de crisis langzamerhand toegewerkt naar een ‘normale’ situatie.

Overbruggingsmanagement

Organisaties kunnen onverwachts worden geconfronteerd met een openvallende positie in één van haar sleutelfuncties. Dit kan gevolg zijn van een functie elders, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden. Het kan soms lastig zijn om een dergelijke functie snel in te vullen. Er kan in dit geval worden gekozen voor een interim-manager die gespecialiseerd is in het overbruggen van een specifieke openvallende positie binnen een organisatie.

Een sleutel(management)positie onbezet laten kan riskant zijn. Een tijdelijke invulling van deze positie kan voor tijd en rust zorgen. Ik kan uw organisatie helpen bij het tijdelijk invullen van een openvallende managementfunctie of een senior HR-functie. Ook kunt u mij inschakelen als Senior HR Business Partner tijdens een overbrugging van een bepaalde periode. Ik heb bij overbruggingsmanagement veel aandacht voor de bewaking van continuïteit en zorg voor uw medewerk(st)ers. Daarnaast zijn alle werkzaamheden en taken op orde zodra er een nieuwe vaste functionaris in functie treedt. Waar mogelijk worden problemen opgelost en afgewikkeld. Ik stel een duidelijk en efficiënt overdrachtsdocument op. Eventueel worden er aanbevelingen gedaan met betrekking tot aandachtspunten die ik gedurende de overbruggingsperiode heb aangetroffen.

TOP